Informacja o poufności korespondencji

Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest poufna. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody firmy Perfetto Paweł Paszek- Pietruch. W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem danych osobowych udostępnionych w niniejszej korespondencji jest Perfetto Paweł Paszek - Pietruch siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Anny German 15, 01-494 Warszawa, posiadająca REGON: 141349147, NIP: 5252063238. W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w niniejszej korespondencji podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@eperfetto.pl.

The information contained in this message is confidential and is intended solely for the addressee. Any dissemination, copying, distribution or disclosure of this communication to third parties in any form, in full or in part, without the prior written (under the pain of nullity) consent of Perfetto Paweł Paszek-Pietruch, is strictly prohibited. In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, GDPR), the controller of the data shared in this correspondence is Perfetto Paweł Paszek - Pietruch with its registered office in Warsaw at 15 Anny German Street, 01-494 Warsaw, Poland, statistical number [REGON]: 141349147, Tax Identification Number [NIP]: 5252063238. With relation to processing of personal data shared in this correspondence the data subject has a right to access the data, right to rectification of the data, right to erasure of the data, right to restriction of processing of the data, right to object to processing of the data and right to data portability. Any inquiries regarding personal data should be sent to the email address: daneosobowe@eperfetto.pl.